Yhdistykset säännöt

Lahden Runomaraton nimisen yhdistyksen säännöt

1 §

Yhdistyksen nimenä on Lahden Runomaraton ry ja sen kotipaikkana on Lahden
kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on runotilaisuuksien järjestäminen sekä runouden
ja siihen liittyvän muun kulttuuri- ja koulutustoiminnan edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, seminaareja,
runokilpailuja, esitelmä-, keskustelu- ja muita tilaisuuksia sekä harjoittaa
julkaisuntoimintaa. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi vastaanottaa
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja
rahankeräyksiä, järjestää tilaisuuksiensa yhteydessä tarjoilu-, myynti-
ja muuta sellaista toimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen
edun hankkiminen siihen osallisille.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen oikeustoimikelpoinen sekä
luonnollinen että juridinen henkikö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi
hyväksyy.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn nimi kirjoitetaan yhdistyksen
jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin jäsentä koskevat tarpeelliset
tiedot.

4 §

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen kuukauden
kuluttua siitä lukien, kun siitä on kirjallisesti ilmoitettu yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullinen ilmoitus on merkitty
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsen on jättänyt
jäsenmaksunsa
maksamatta tilivuoden aikana kehotuksesta huolimatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka
vahingoittaa
sen mainetta.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös
yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen
puheenjohtajalle 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa erottamispäätöksestä
tiedon saatuaan. Täten ilmiotuksen perusteella hallitus on velvollinen
ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa,
joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle
on tehty.

5 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä, ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastajankertomus;

2. vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;

3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille;

4. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät
asiat.

6 §

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään lokakuun loppuun mennessä,
käsitellään seuraavat asiat:

1. päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta;

2. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;

3. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja ja enintään 7 muuta jäsentä;

4. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;

5. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät
asiat.

7 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/3 yhdistyksen jäsenistä sitä
erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

8 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 (seitsemän) päivää enne
kokousta kirjeellä tai sähköpostilla
tai julkaisemalla kokouskutsu Lahdessa ilmestyvässä sanomalehdessä.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
taloudenhoitaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa taloudenhoitajan ja/tai sihteerin
allekirjoittamaan yksin toimintaan liittyviä asiakirjoja.

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudesta päättää hallitus.

10 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

11 §

Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen
vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja
tilien tarkastuksesta viimeistään yksi viikko ennen vuosikokousta.

12 §

Jäsenmaksut, lahjoitukset ja muulla tavoin kertyvät tulonsa yhdistys
käyttää
toimintansa rahoittamiseen.

13 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään 2/3
ääntenenemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden
kuukauden
väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä
luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat muulle yhdistyksen
tarkoitusperiä toteuttavalle Suomessa toimivalle yhteisölle sen mukaan kuin
yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

15 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain
säännöksiä.Lahdessa 29. marraskuuta 2010